Charizma

NAŠÍM POVOLANÍM JE ŽIŤ ŽIVOT

Ako Spoločnosť sociálnych sestier sme komunitou zjednotenou v nádeji a zasvätenou Svätému Duchu. Najväčším pokladom nášho života je spojenie so Svätým Duchom – život vo Svätom Duchu. Benediktínska spiritualita nás nabáda k nepretržitej konverzii srdca, k duchu modlitby a lásky, k pozitívnemu pohľadu na všetko, čo obohacuje život, k liturgickému duchu a duchu Cirkvi, povzbudzuje nás milovať pokoj, teplo rodinného ducha, vážiť si kultúrne dedičstvo, kresťanskú pohostinnosť, rovnaké ocenenie práce, priekopníckeho ducha, zmysel pre svätú slobodu a radosť vo Svätom Duchu.

Usilujeme sa žiť radikálny život podľa Evanjelia, byť nástrojmi lásky, spravodlivosti a pokoja, nositeľkami nádeje a služobníčkami chudobných a utláčaných. Prostredníctvom rozmanitých služieb sa venujeme evanjelizácii a angažujeme sa za lepšie podmienky žien, detí a rodín.

Naliehavé potreby sveta v nás prebúdzajú zodpovednosť za to, aby sme v sebe a v iných prehlbovali zmysel pre problém ľudských práv a spravodlivosti vo svete. Sme si vedomé, že Boh sa zjavuje každému. Preto sa zaväzujeme kontemplovať Kristovu tvár, ako sa zjavuje v ľuďoch rôznych rás, národnosti, kultúr a prostredí.

Božie videnie nášho povolania sa musí stvárniť v modernej forme. Máme byť priekopníčkami lepšieho sveta, pracovať na spoločenských reformách nie na základe nariadení prijatých mocou ale obnovou ducha zvnútra.

Sme povolané vydávať svedectvo o Božej posväcujúcej láske a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní Cirkvi.