PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA FRANTIŠKA pre Spoločnosť sociálnych sestier (celé znenie)

Ctená generálna predstavená,

milé sociálne sestry,

dnes nás spája oslava stého výročia vášho založenia. Je to pre vás nepochybne veľmi výnimočná udalosť, a preto ste ju chceli osláviť v blízkosti hrobu apoštola Petra. Chcem vás uistiť, že to platí aj pre Cirkev, pretože každá charizma je pre ňu darom od Boha, ktorý jej prostredníctvom Ducha Svätého udeľuje tie milosti, ktoré v každom okamihu dejín najviac potrebuje.

V tom spočíva to tajomstvo, pretože dary, ktoré dostávame od ľudí, a všetko, čo sme schopní uskutočniť vlastnými silami, starne a kazí sa. Dary Ducha však majú vždy nový život a v každom čase a na každom mieste sa nanovo oživujú a objavujú, pričom sú zároveň verné svojim koreňom.

Takto môžeme vidieť, že charizma, ktorú pred sto rokmi dostala vaša zakladateľka Margita Šlachtová, sa v priebehu času a prostredníctvom sociálneho učenia Cirkvi uplatňovala v rôznych politických a spoločenských situáciách až do dnešných dní. Prekvapila ma skutočnosť, že vaša zakladateľka sa aj ako zasvätená žena tak aktívne angažovala v politike. Mimoriadne inšpirujúce je jej vyhlásenie počas holokaustu, že prikázania viery zaväzujú sestry chrániť Židov, a to aj s rizikom vlastného života.

Je to pravda, ktorú si ťažko pripúšťame: mnohí mučeníci zomreli pre vieru nie preto, že by im bola odopretá sloboda uctievať svojho Boha, ale pre dôslednosť života, ktorú im táto viera ukladala, a tak sa stala obranou slobody, spravodlivosti a pravdy. Možno sa to zdá prekvapujúce, ale prvým dôkazom toho je mučeníctvo sv. Jána Krstiteľa. Prorok zomrel za to, že napomenul tyrana, že nežije podľa Božieho zákona, a pozval ľudí, aby sa zriekli zvráteného systému, ktorý ich vzďaľoval od Božej vôle. Tým sa stal svedkom – mučeníkom – Pravdy s veľkým P.

Okolnosti prítomné na začiatku minulého storočia so spoločenskými zmenami, ktoré vyústili do svetových vojen, boli rozhodujúcimi momentmi, v ktorých Boh inšpiroval zrod vašej Spoločnosti. Naša súčasná doba nie je iná a dnes, rovnako ako v minulosti, je stále potrebné byť svedkami. Aké by to bolo dobré, keby Margitine slová rezonovali vo vašich srdciach s rovnakou intenzitou, s akou určite zazneli v prvých sestrách vášho spoločenstva. Sú pre vás inšpiráciou a učia vás čeliť spoločenským výzvam, ako to robili tie sestry proti nacizmu, len s jedinou zbraňou milosrdnej lásky.

Drahé sestry, vaša zakladateľka, Cirkev, Duch Svätý nás vyzývajú tým, že stále opakujú tú istú pravdu, že niet väčšej lásky, ako dať svoj život za iných. Sociálna láska, o ktorej som hovoril v encyklike Fratelli tutti a ktorá preniká spisy Margity Šlachtovej, sú dôkazom tejto ustavičnej novosti. Nech nám Boh dá silu byť svedkami tejto lásky, pravdy a spravodlivosti v prežívaní povolania, ku ktorému nás povolal. O to všetko prosíme na príhovor blahoslavenej Sáry Salkaházi. Nech vás Ježiš požehná a Svätá Panna nech nad vami bdie!

Preklad: sr. Zuzana Škrinárová, SSS

Originál príhovoru: https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/january/documents/20230120-suore-servizio-sociale.html