Apoštolát

Náš apoštolát je vyjadrením kresťanského postoja lásky a pomoci v duchu Evanjelia a našich konštitúcií a to prostredníctvom spájania hlbokej kontemplácie s aktívnym apoštolským životom.   Sestry sú posielané do služieb – na základe ich talentov a odbornej prípravy.  Každá sestra sa snaží vnímať znamenia čias a potreby okolo nás. Tak ako sa menia potreby spoločnosti, tak sa menia aj naše služby.

Sestra Margita bola odvážna žena so širokým rozhľadom. Videla, že sociálne poslanie Cirkvi sa týka všetkých naliehavých potrieb ľudskej rodiny. Rozsah služieb sestier  pripodobnila k pyramíde. Základom pyramídy je  charitatívna práca. Na druhom stupni je sociálna služba. Tretí stupeň charakterizuje práca v hnutiach, ktoré podporujú ochranu rodín, žien a detí a vrcholom pyramídy je politická služba.

 

V súčasnosti sestry na Slovensku pracujú:

  • V ZDRAVOTNÍCTVE: hospic Božieho milosrdenstva v BB, Detská fakultná nemocnica v BA
  • V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH: poradenstvo
  • V ŠKOLSTVE A VZDELÁVANÍ: KU Trnava katedra náuky o rodine – BA, Gymnázium J. Lettricha v Martine, Stredná umelecká škola v Martine, ZŠ Krónera v Martine, Súkromná záskladná škola T. Zanovita v Martine, Súrkomná základná škola Bellamos v Martine, Cirkevná základná škola v Martine
  • DUCHOVNÉ PORADENSTVO: vedenie DC a duchovné sprevádzanie – spolupráca s Duchovným centrom v Lukovom Dvore
  • INÉ SLUŽBY: Pastorácia Maďarských veriacich v BA, príprava birmovancov vo farnosti Podunajské Biskupice, stretnutia na rozpoznávanie povolania “Prameň”, pomoc rodinám,….