„PRAMEŇ“ – DO pre dievčata

V dňoch 26.-28.5.2017 sa v dome Magnifikat v Bratislave, konala štvrtá a zároveň posledná duchovná obnova z cyklu  „Prameň“. Išlo o stretnutia zamerané na hľadanie svojho miesta, povolania, času s Pánom a načúvania Jeho hlasu. Posledné stretnutie malo tému: „Zasvätený  život“.  (viac…)

Novéna pred sviatkom Ducha Svätého

Sviatok zoslania Ducha Svätého tzv. Turíce sú náš hlavný sviatok. Od piatku sa intenzívnejšie pripravuje na Jeho príchod modlitbou deviatnika. Pozývame k zotrvávaniu v modlitbe ako apoštoli spolu s Máriou, Kristovou matkou modliac sa očakávali príchod Ducha Svätého.“ 

Novéna pred sviatkom Ducha Svätého – Vojtěch Kodet (viac…)

Oslava sviatku bl. sestry Sáry

Vo sviatok bl. sestry Sáry sme vo farnosti Podunajské Biskupice, kde bývame, spoločne slávili sv. omšu a adoráciu ku jej cti. Témou adorácie bol vzťah sr. Sáry k eucharistickému Kristovi: „Sadnúť si k Ježišovým nohám a počúvať, čo mi hovorí. „ Čo hovorí Ježiš? Daj mi svoje srdce. Buď celá moja. Miluj ma veľmi. Chci celým svojím srdcom čo chcem ja aj vtedy, keď tomu nerozumieš. Buď pokojná. Buď dieťaťom a zároveň silným človekom. V srdci, v očiach dieťa, vo vôli človek.“  (viac…)

Veľkonočné prianie

„Žena, prečo plačeš?“ Koho hľadáš?“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Nech zmrtvýchvstalý Kristus príde do všetkých trápení a smútkov a vynesie ich k Otcovi. Prajeme vám, požehnané veľkonočné sviatky sestry.

Kvetná nedeľa

„Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ (Mt 21,5) Náš Kráľ prichádza k nám, k TEBE do toho čo práve zažívaš. Vstupuje ako Kráľ a vovádza nás do tajomstva Veľkého týždňa – srdca liturgického roka. Nech je to časom ticha, osobného stretnutia s Kristom, ktorý „mne“ priniesol spásu. 

Sviatok „Zvestovanie Pána“ – 25.marec

Od dnes máme 9 mesiacov do Vianoc. Čas plodnosti, kedy sa aj v nás chce Ježiš nanovo narodiť. Zdravas, ó Nepoškvrnená Mária, živý svätostánok Božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí. Zdravas, ó Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie od Boha. Zdravas, ó bezpečné Útočisko hriešnikov, čo svoje milosrdenstvo nikomu neodopieraš. V Márii sa „Slovo stalo Telom“.  Nech nám Máriin príhovor pomáha, aby sa Božie Slovo v našom srdci stalo živým.

Veľký pôst

Máme za sebou polovicu veľkého pôstu, času v ktorom nás Boh ústami proroka Joela vyzýva:  „… obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.“  Pôst je tiež časom spoluúčasti, aby sme mohli so žalmistom povedať: „Navráť mi (Pane) radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty“, aby sme životom ohlasovali Božiu slávu. Cirkev nás v tomto pôstom čase pozýva k modlitbe krížovej cesty, nech  sa nám stane pomôckou ako s krížom v srdci kráčať životom.

“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“

(Jn, 14, 27)