3. adventná nedeľa: “RRR” Radosť rozdávaním rastie

Plné znenie katechézy sv. otca Františka na 3.adventnú nedeľu na námesti sv. Petra vo Vatikáne: Anjel Pána, 11.12.2016

Milí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes slávime Tretiu adventnú nedeľu, ktorú charakterizuje pozvanie sv. Pavla: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4). Radosť, ku ktorej nás apoštol vyzýva, nie je umelá či čisto emotívna radosť. Nie je to ani radosť svetská či veselosť konzumizmu. Nie. Ide tu o pravú radosť, ktorej chuť sme pozvaní objavovať. Chuť skutočnej radosti. Je to radosť, ktorá sa dotýka intimity nášho bytia, kým očakávame Ježiša, prisľúbeného Mesiáša narodeného v Betleheme z Márie Panny. On prišiel, aby priniesol svetu spásu. Bohoslužba slova nám ponúka vhodný kontext na to, aby sme túto radosť pochopili a žili. Prorok Izaiáš hovorí o púšti, pláni a pustatine (porov. Iz 35,1); vidí sklesnuté ruky, podlomené kolená, skleslé srdcia, slepých, hluchých a nemých (porov. v. 3-6) – obraz spustnutosti a neúprosného osudu bez Boha. Avšak nakoniec je ohlásená spása: „Vzchopte sa, nebojte sa“ – hovorí prorok – „hľa, váš Boh, […] sám príde a spasí vás!“ (porov. Iz 35,4). Vzápätí sa všetko mení: púšť rozkvitne, srdcia sa naplnia útechou a radosťou (porov. v. 5-6). Znamenia ohlásené Izaiášom, zjavujúce už prítomnú spásu, sa uskutočňujú v Ježišovi. On sám ich potvrdzuje, keď odpovedá na otázku učeníkov, ktorých poslal Ján Krstiteľ. Čo im Ježiš hovorí? „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú“ (Mt 11,5). Nie sú to len slová. Sú to fakty, ktoré demonštrujú ako sa spása, ktorú priniesol Ježiš, dotýka každého ľudského bytia a ho obnovuje. Boh vstúpil do dejín, aby nás oslobodil z otroctva hriechu; postavil si svoj stánok medzi nami, aby s nami zdieľal našu existenciu, aby vyliečil naše choroby, obviazal rany a daroval nám nový život. Radosť je ovocím tohto spásneho zásahu Božej lásky. Sme pozvaní nechať sa zaplaviť pimg_1163ocitom tejto obrovskej radosti, veselosti… Kresťanovi, ktorý nie je veselý, niečo chýba, alebo nie je vôbec kresťanom! Radosť v srdci, t. j. vnútorná radosť, nás pohýna ďalej a dáva nám odvahu. Pán prichádza; prichádza do nášho života ako osloboditeľ; prichádza, aby nás oslobodil z akéhokoľvek otroctva – toho vnútorného i vonkajšieho. On nám ukazuje cestu vernosti, trpezlivosti a vytrvalosti, aby bola naša radosť pri jeho návrate úplná. Vianoce sú blízko. Naše ulice a naše príbytky nesú znaky, že sa Vianoce skutočne blížia. Aj tu na námestí boli vedľa vianočného stromu postavené jasličky. Tieto vonkajšie znaky sú pozvaním, aby sme prijali Pána, ktorý vždy prichádza a klope na naše dvere; klope na naše srdce, aby mohol byť blízko nás. Tieto znaky nás pozývajú, aby sme rozpoznávali jeho kroky v krokoch našich bratov, ktorí prechádzajú popri nás, zvlášť v krokoch tých najslabších a tých, čo sú v núdzi. Dnes sme pozvaní radovať sa z blížiaceho sa príchodu nášho Spasiteľa; tiež sme povolaní zdieľať túto radosť s ostatnými: potešovať a povzbudzovať k nádeji chudobných, chorých, opustených a nešťastných. Panna Mária, „služobnica Pána“, nech nám pomáha načúvať Božiemu hlasu v modlitbe a slúžiť mu tým, že budeme súcitní voči bratom, aby sme dospeli k Vianociam so srdcom pripraveným na prijatie Ježiša.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-