Obeta sestry Sáry 27.12.1944

27.decembra 1944 obkľúčili nilaši (ozbrojenci fašistickej moci) domov pre pracujúce ženy na ulici Bokréta, ktorý viedla sr. Sára. V tomto dome ukrývali Židov. Sestra Sára sa v tom čase nezdržiavala v dome, prišla na poslednú chvíľu. Zatknutiu sa mohla vyhnúť, ale neurobila to. Ako zodpovednú domu ju odvliekli a v ten istý večer vyzliekli donaha, zastrelili a hodili do ľadového Dunaja v Budapešti, pri pilieri Mosta slobody. Pred popravou sr. Sára pokľakla, obrátila sa k svojim vrahom a s pohľadom k nebu sa prežehnala. Boh prijal jej sebaobetovanie, jej mučeníctvo bolo naplnené. Okrem sestry Sáry ani jediná sestra neprišla v dôsledku pustošenia 2. svetovej vojny o život.

“Moje srdce a duša sú naplnené planúcim oduševnením! Pohnútku k tomu, aby som svoj život, resp. smrť obetovala za sestry, môžem naplniť. Predložila som to predstaveným, duchovným otcom a dali mi povolenie! A v prvotnom opojení zo šťastia zmizol ten prirodzený strach, ktorý doteraz vo mne víril. Ale počítam s tým, že sa opäť objaví. Nič to. Modlitbu obetovania som si už zostavila. Teraz ešte musím počkať na sestru Margitu. A potom, potom sa môžem obetovať. Vďaka Ti, dokonalá Svätá Trojica!                                                                             

 

Ó, vznešená Svätá Trojica! Môj najmilostivejší Otče, ktorý si ma z nekonečnej lásky stvoril a z dobrotivej milosti si ma prijal za svoje dieťa, ó milý Ježišu Kriste, ktorý si ma vykúpil svojou svätou krvou a z nekonečnej dobroty si ma vyvolil za svoju snúbenicu, ó drahý Duchu Svätý, ktorý na mňa vylievaš hojnosť milostí a ktorý si mne, nehodnej, daroval milosť povolania a Spoločnosť, ó najdokonalejšia Svätá Trojica, ja sa dnes obetujem z vďaky a lásky k Spoločnosti a k sestrám, ako obeta Spoločnosti! Pre prípad, ak by nastalo prenasledovanie Cirkvi, Spoločnosti a sestier a v pláne Tvojej prozreteľnosti podľa Tvojho najmúdrejšieho rozhodnutia by nebola moja smrť. Prijmi moju smrť so všetkou bolesťou a k výmenu za život sestier, najmä starých, chorých a slabých a za môj hriešny, biedny život. Ušetri ich životy a uchráň ich od trýznenia, hrozieb, a najmä od nevernosti voči Tebe, Cirkvi, voči povolaniu a Spoločnosti. A ak by ale v pláne Tvojho božského rozhodnutia bola zahrnutá moja smrť, aj v tomto prípade prijmi môj život a smrť ako obetu za ne. Toto obetovanie konám s vedomím svojho duchovného otca a predstavených, skrze ruky mojej drahej Božej Matky, prosiac o pomoc svätého Jozefa, nášho otca svätého Benedikta, svätú Teréziu z Avily, svätú Sáru a svätého anjela strážneho, dôverujúc nie v svoju silu, ale v milosť dokonalej Svätej Trojice. Amen. Ó, drahý Ježišu, už teraz s pokojom a ochotou prijímam takú smrť, aká sa Tebe bude páčiť, so všetkými sprievodnými súženiami, bolesťami a mukami. Amen.“

Sr. Sára 14.9.1943                                        

   images

Budapešť- miesto obety sr. Sára