Sr. Sára oslovuje aj dnes – slávnostné odhalenie pamätnej tabule

Sr. Flóra počas príhovoru o bl. Sáre

Dňa 12. septembra 2022, na spomienku najsvätejšieho mena Panny Márie, sme dostali pozvanie na odhalenie pamätnej tabule o našej sestre, blahoslavenej Sáre Salkaházi. Táto tabuľa sa nachádza v Komárne, v budove Spojenej cirkevnej školy Marianum. Sestra Sára v roku 1932 bola preložená do Komárna, kde pôsobila dva roky. Počas týchto rokov sa pri mnohých iných službách venovala aj prednáškam o sociálnych témach vtedajšej spoločnosti. Počas týchto prednášok osobne navštívila aj budovu Marianum, čo si škola chcela pripomenúť aj touto cestou.

Z denníka sestry Sáry vieme, že tieto roky boli pre ňu veľmi náročné, ale jej vzťah s Kristom sa mohol prehlbovať aj cez tieto utrpenia. Ona sama píše vo svojom denníku: „Moju zarmútenosť chápe iba On, iba On odpustí moju úbohosť, iba tam ju môžem ukázať tak, aby som nebola opovrhovaná, ale dostávala lásku a
pochopenie, v mojej slabosti ma posilní len On a negatíva zmení na pozitíva.“
Sme radi, že spomienka na sestru Sáru je ešte stále živá a oslovuje. Dúfame, že jej obrátenie a obetavý život ukáže mnohým cestu za Kristom a povedie k poznaniu ktorú vyznala aj ona: „Nie vlastnou silou, nie vlastným odhodlaním, ale skrze Toho, ktorý si ma vyvolil a povolal.“ sr. Flóra Kovácsová